Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
680 postów 9062 komentarze

Prawda zawsze zwycięża!

AdNovum - Jeśli chcesz zbudować dom, który będzie służył pokoleniom, zadbaj o jego mocny fundament.

Ukraińska "Swoboda" nienawidzi Rosjan, Polaków i Żydów

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

We­dług Güntera Verheugena - byłego komsarza Unii Europejskiej i członka SPD, Kreml w konflikcie z Ukrainą bro­nił tylko wła­snych in­te­re­sów, a Bruk­se­la i Wa­szyng­ton są współ­od­po­wie­dzial­ne za eska­la­cję kon­flik­tu na Ukra­inie.

Oprócz Ver­heu­ge­na rów­nież wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy CDU Armin La­schet twier­dzi, że w grę wcho­dzi tu "an­ty­pu­ti­now­ski po­pu­lizm". Na ła­mach "Frank­fur­ter Al­l­ge­me­ine Ze­itung" La­schet skry­ty­ko­wał Niem­ców, że nie po­sia­da­ją żad­nej kul­tu­ry debat o po­li­ty­ce za­gra­nicz­nej. Jego zda­niem Za­chód za bar­dzo skon­cen­tro­wał się po­nad­to na sobie. ‒ Nawet jeśli re­fe­ren­dum na Kry­mie i ro­syj­ska po­li­ty­ka wobec Krymu jed­no­znacz­nie na­ru­sza prawo mię­dzy­na­ro­do­we, to na­le­ży za­wsze wy­słu­chać wszyst­kich stron kon­flik­tu, bo cho­dzi prze­cież o pie­lę­gno­wa­nie sto­sun­ków mię­dzy­na­ro­do­wych ‒ wy­ja­śnia La­schet.

 

Dy­rek­tor nie­miec­ko-ro­syj­skie­go forum Ale­xan­der Rahr jest zda­nia, że Za­chód nie do­ce­nił sy­tu­acji w Rosji. Rahr wska­zał w nie­miec­kiej te­le­wi­zji ZDF przede wszyst­kim na za­cho­wa­nie Za­cho­du wobec pro­te­stów na Maj­da­nie. ‒ Rze­czy­wi­ście Za­chód w prze­ko­na­niu, że cho­dzi o ruch de­mo­kra­tycz­ny jed­no­znacz­nie po­sta­wił na opo­zy­cję ‒ ob­ja­śnia Rahr. Pro­ble­mem jest jed­nak fakt, że re­wo­lu­cja wspie­ra­na była nie tylko przez siły de­mo­kra­tycz­ne. Wio­dą­cą rolę od­gry­wa­ła w niej pra­wi­co­wa par­tia Swo­bo­da.

Zda­niem Ver­heu­ge­na do­pusz­cze­nie do wła­dzy Swo­bo­dy utrzy­mu­ją­cej bli­skie kon­tak­ty także z nie­miec­ką eks­tre­mi­stycz­ną NPD, było fa­tal­nym błę­dem. ‒ Po raz pierw­szy w tym stu­le­ciu praw­dzi­wi fa­szy­ści z krwi i kości za­sia­da­ją w rzą­dzie ‒ stwier­dził Ver­heu­gen. Swo­bo­da nie­na­wi­dzi Żydów, Po­la­ków, także Ro­sjan. Po­li­tyk po­rów­nu­je Swo­bo­dę do au­striac­kiej neo­fa­szy­stow­skiej par­tii FPÖ, która do­szła do wła­dzy w la­tach dzie­więć­dzie­sią­tych. ‒ FPÖ pod wodzą J. Ha­ide­ra jest w po­rów­na­niu do Swo­bo­dy na­praw­dę dzie­cin­ną igrasz­ką ‒ stwier­dził Ver­heu­gen. Wów­czas, gdy FPÖ we­szła do rządu, Unia Eu­ro­pej­ska na­ło­ży­ła sank­cję na Au­strię. Dziś, w przy­pad­ku ukra­iń­skiej Swo­bo­dy, Za­chód tylko bier­nie się przy­glą­dał i jesz­cze przy­kla­ski­wał, pod­su­mo­wał Ver­heu­gen.

De­mo­ni­zo­wa­nie Pu­ti­na nie jest po­li­ty­ką, tylko alibi wobec jej braku ‒ po­wie­dział Laschet w wywiadzie dla FAZ. Przede wszyst­kim w po­cząt­ko­wej fazie kon­flik­tu Za­chód prze­ga­pił oka­zję do roz­mów z Rosją.

‒ Ukra­ina w tej chwi­li po­trze­bu­je przede wszyst­kim neu­tral­no­ści, którą za­ak­cep­tu­je Rosja i Za­chód. W prze­ciw­nym razie nie roz­wią­że­my kon­flik­tów. Gu­en­ter Ver­heu­ge­no ­strze­ga przed nową zimną wojną w Eu­ro­pie - je­że­li spi­ra­la kon­flik­tów bę­dzie dalej na­krę­ca­na.

*  *  *

Dowodem na to jak poważna sytuacja obecnie panuje na Ukrainie może być to, że mniejszości narodowe żyjący na Ukrainie czują się zagrożone.

I tak rząd Czech zamierza zorganizować przesiedlenie wołyńskich Czechów.

 

Według oświadczenia przekazanego przez przewodniczącego czeskiego parlamentu, Jana Hamáčeka, projekt planu repatriacji ma zostać przygotowany w najbliższym czasie. Jak oświadczyła przewodnicząca Towarzystwa Wołyńskich Czechów w obwodzie żytomirskim Ukrainy Emma Snidewicz, około 40 rodzin wołyńskich Czechów już zwróciło się do czeskich władz z oficjalną prośbą o repatriację. Zgodnie ze słowami Snidewicz sytuacja na Ukrainie pogarsza się z dnia na dzień.

Również  grecka społeczność, licząca ponad 200.000 ludzi (najliczniejsza grupa zamieszkuje okolice Mariupola), rozpatruje możliwość dobrowolnej repatriacji do historycznej ojczyzny, czyli na rosyjski obecnie - Krym - powiedzieli na spotkaniu z przedstawicielem Grecji w Parlamencie Europejskim Charalambosem Angurakisem członkowie greckiej społeczności półwyspu. „Obecnie 3500 mariupolskich Greków już wróciło na półwysep. My, Grecy, nie odegraliśmy żadnej roli w ostatnich wydarzeniach. Jesteśmy neutralni. Niepokój wywołują coraz częściej słyszani ludzie o skrajnych poglądach, którzy żądają, by wszyscy, którzy nie mówią po ukraińsku, opuścili kraj lub zostali aresztowani. We wsiach zamieszkiwanych wyłącznie przez Greków lokalna administracja była do tej pory w naszych rękach. Greccy urzędnicy zostali jednak wyznaczeni przez rząd Janukowycza, teraz nie wiemy, czy pozostaną na swoich stanowiskach. Tylko w okolicach Doniecka i Mariupola mamy 48 greckich wsi. Nie wiadomo, co będzie z nimi dalej. – Największe obawy wzbudza uchylenie przez nowy parlament ustawy językowej, która dawała przywileje nie tylko rosyjskojęzycznym mieszkańcom Ukrainy, ale również użytkownikom języka rumuńskiego, węgierskiego czy właśnie greckiego – powiedziała wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Krymu Olga Kiwitidi. Europoseł obiecał poruszyć kwestię przesiedlenia Greków w Parlamencie Europejskim.

Ciekawe jakie wzt. podejmą kroki nasze władze? A może one jak zwykle nie dostrzegają żadnego problemu?

 

Pozdrawiam.

 1. www.kresy.pl/wydarzenia,polityka,

 2. www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo.

KOMENTARZE

 • Ciekawa synteza
  http://www.antydotum.pl/blog-anty/index.php?page=blog&view=post&post=88
 • @Ptasznik z Trotylu 14:15:20
  Ta synteza nie tylko jest ciekawa, ale i bardzo precyzyjna.

  Pozdrawiam.
 • We Lwowie banderowcy zaczęli mordować Rosjan
  http://takie.org/news/zveri_so_lvova/2014-03-21-9523
 • @Ptasznik z Trotylu 19:36:48
  Tak się rodzi faszyzm, którego narodziny właśnie widzimy.

  Pozdrawiam.
 • Ciekawy artykuł
  http://www.geopolitica.ru/article/stoit-li-umirat-za-lvov
 • @fretka 20:39:29
  Dzięki za film.

  Może lemingi po obejrzeniu tego filmu trochę przejrzą na oczy zaś agentura zda sobie sprawę, że coraz trudniej będzie jej manipulować, bo wiedza społeczna jest coraz większa.

  Pozdrawiam.
 • @Ptasznik z Trotylu 00:22:50
  Dzięki za zalinkowanie tego artykułu.

  Pozdrawiam.
 • @Autor
  Przeczytałem z zainteresowaniem Pański artykuł. Uzupełnia on moją wiedzę o wydarzeniach na Ukrainie i w okolicach. Jako że uwaga moja koncentruje się na realizacji propagandy na Zachodzie i w Polsce, dodam, że przeglądam codziennie portale welt.de oraz spiegel.de. Zauważyłem, że agitacyjność tam i w Polsce jest często podobna, jednakże jest więcej tekstów w tychże niemieckich portalach, dystansujących się od oficjalnych przekazów. Jest więcej głosów przyznających rację Rosji, bardziej podkreśla się aspekty gospodarcze i są w welt.de artykuły na temat nacjonalizmu i antysemityzmu w wydaniu Swobody.

  Pozdrawiam Pana.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY

więcej