Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
680 postów 9062 komentarze

Prawda zawsze zwycięża!

AdNovum - Jeśli chcesz zbudować dom, który będzie służył pokoleniom, zadbaj o jego mocny fundament.

Chcieli do UE to mają czego chcieli

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Szef ukraińskiego departamentu planowania ekonomicznego i statystyki koncernu "Naftohaz Ukraina", Jurij Kolbuszyn poinformował o planowanych podwyżkach za gaz ziemny.

"Naftohaz Ukraina" od pierwszwego maja podnosi cenę gazu dla odbiorców indywidualnych o 50%, zaś dla komunalnych przedsiębiorstw energetycznych od pierwszego lipca o 40%. Ale mimo tej podwyżki szef "Naftohazu", Andriej Koboliew ujawnił, że i tak strata firmy za ten rok wynosić będzie 80 mld dolarów.

Według słów Kolbuszyna opublikowany zostanie wkrótce grafik zmian cen dla ludności i przedsiębiorstw, które jak na razie będą systematycznie wzrastać do 2018 roku.

Decyzja o podniesieniu cen gazu jest wynikiem nacisku ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który pod tym warunkiem może przyznać Ukrainie kredyt w wysokości 15-20 mld dolarów.

Tak więc Ukraińcy odrzucili pomoc władz rosyjskich przy jednoczesnym obniżeniu ceny za gaz, aby teraz płacić za niego więcej i jednocześnie zawierać wysoko oprocentowane umowy kredytowe z MFW.

Ciekwa logika, ale czegóż nie robi się dla wolności.

Oby tylko ta wolność nie okazała się mirażem, który zakończy się wyłącznie przejęciem przez międzynarodową mafię geszefciarzy tego co jeszcze na Ukrainie stanowi jakąś wartość.

Natomiast dla osłody amerykański prezydent Barack Obama zadeklarował, że władze amerykańskie gotowe są pozwolić na eksport amerykańskiego gazu do państw europejskich:

"Jesteśmy gotowi na eksport gazu ziemnego w takich ilościach każdego dnia, aby wystarczyło na bieżące potrzeby Europy".

Jest wzt. tylko jeden problem:

Ile ten amerykański gaz będzie kosztował?

Ale o tym niedługo przekonamy się płacąc rachunki za gaz.

Dalszą "europeizacją" Ukrainy ma być wprowadzony nieznany tam dotychczas podatek od "dochodów pasywnych", który będą ukraińscy obywatele płacili od kwot przekraczających 20 tys. hrywien (około 2000 $).  Podatek ten będzie płacił każdy kto posiada depozyty bankowe, obligacje, dostaje dywidendy, należności licencyjne i ma dochody z wynajmu nieruchomości.

Podatek w wysokości 15% pobierany będzie od kwot 20-236 tys. hrywien, 20% w przedziale dochodów 236 tys.- 1 mln hrywien i 25% powyżej 1 mln hrywien.

Tak więc i tu Ukraińcy iście ekspresowo ulegają europeizacji.

Ciekawe jak to się odbije na ich dochodach, czy równie szybko bedą wzrastać jak nałożone już na nich obciążenia fiskalne?

A jednocześnie proszę pamiętać, że jest to dopiero początek ich drogi do wyśnionej Europy.

Pozdrawiam.

1.  intellihub.com/putin-pawn-bankers/,

2.  www.redicecreations.com/article.php.

KOMENTARZE

 • @fretka 18:34:22
  No i o to chodzi:))))

  Mogliby jeszcze u nich zakontraktować mak i w ten sposób odciążyć Afganistan.

  Pozdrawiam.
 • @AdNovum
  Czyli wszystko mocno przyspiesza. Czyli wkrótce trzeba będzie znaleźć jakiegoś wroga zastępczego dla rezunów...
 • @KOSSOBOR 19:22:46
  :(

  Na to wygląda.

  Może napuścić ich tym razem na prawdziwych sprawców ich nieszczęść?

  Pozdrawiam.
 • @AdNovum 19:28:08
  Patrząc historycznie - to oni zawsze od tych rzeczywistych sprawców zaczynali /Kozacy, rezuny/, ale potem wyżynali Polaków. :(

  Również pozdrawiam.
 • @LordConqueror 22:20:21
  Może odpowiedź na te pytanie: skąd biorą się dotacje, udzieli nam stan zadłużenia naszego państwa?

  Otóż dotacje biorą się z długów.

  Pozdrawiam.
 • @KOSSOBOR 21:44:27
  Bo oni już tak mają ustawioną psychikę, że w pewnym momencie ogarnia ich morderczy szał.

  Pozdrawiam.
 • "Jest wzt. tylko jeden problem:" to nie jedyny problem
  Jest też problem techniczny. Hamerykański gaz wymaga całkiem innej techniki do transportu
 • @NUS 09:07:06
  No i wzt. mają oni wybudować nowy port nad morzem Czarnym do przyjmowania gazu w postaci LNG o czym poinformował szef "Naftohazu", Koboliew.
  Tak więc wyjaśniłoby to przy okazji problem: po co Rosja chce odciąć Ukrainę od wybrzeża morza Czarnego.

  Pozdrawiam.
 • @fretka 18:38:57
  To jest dowód na to, że ziemia zaczęła palić im się pod nogami i dostają amoku.

  Pozdrawiam.
 • Prawy Sektor właśnie szturmuje parlament w Kijowie
  Zaczyna się to samo co zawsze na Ukrainie.
  Atamany się pożarli o łupy i teraz zaczną się rżnąć między sobą.
  Czerń się hucznie bawi.
  Tacy sami od XVII wieku.
  Ten naród niczego nie zbuduje.

  Ruski nie musi nic robić. Poczeka.
  Niedługo ONZ i UE w imię pokoju europejskiego same poproszą grzecznie Ruskiego żeby zrobił porządek po swojemu.
 • Oto "siły zbrojne " Ukrainy!
  Rosja zamieniła Krym w fortecę. - Kiedy Krym pozostawał pod kontrolą Ukrainy, Rosjanie nie mogli swobodnie rozmieszczać na nim swoich wojsk. Byli ograniczeni praktycznie do Sewastopola i okolic, gdzie stacjonowało kilkanaście tysięcy żołnierzy Floty Czarnomorskiej i przyporządkowanej jej piechoty morskiej. Za obronę całego półwyspu i najważniejszej bazy rosyjskiej floty na Morzu Czarnym odpowiadali Ukraińcy.

  Dla Rosjan była to sytuacja mocno niekomfortowa, bowiem wobec zapaści ukraińskich sił zbrojnych Krym faktycznie był pozbawiony obrony. Teoretycznie Ukraińcy utrzymywali na półwyspie trzy regimenty rakiet przeciwlotniczych (S-300, S-200 i Buk-M1) oraz 45 myśliwców Mig-29 w bazie Belbek. Faktycznie oddziały te były w znikomym stanie gotowe do walki. Najbardziej jaskrawym przykładem jest to, że w Belbek, podczas zajmowania bazy przez Rosjan, tylko cztery Migi-29 i jeden szkoleniowy L-39 były zdatne do lotu. Reszta przechodziła „remont”, co w ukraińskich realiach oznacza niezdatność do działania z braku napraw i pieniędzy na utrzymanie oraz paliwo. http://www.tvn24.pl/rosja-zamienila-krym-w-fortece-co-zyskala-na-morzu-czarnym,412451,s.html - no i fiasko Kijowa z mobilizacją, zgłosiło się ok. 10 tys więc wynika z tego, że nikt nie chce umierać za żydowski Kijów.
 • @Kula Lis 62 08:22:07
  Ponad tydzień temu pełniący obowiązki prezydenta Oleksandr Turczynow ogłosił częściową mobilizację. Jak się państwu zdaje, ilu rezerwistów w 45 milionowym państwie to dotyczy? Ok. dziesięciu tysięcy. Szukałem informacji o tłumach, cisnących się do punktów mobilizacyjnych, ale nie znalazłem. A przecież gdyby zgłaszali się tylko ukraińscy nacjonaliści spod znaku Bandery, powinno ich być więcej.
 • @Ptasznik z Trotylu 20:55:11
  Zgadzam się z Twym wpisem. Oni nigdy niczego sami nie zbudowali, gdyby nie Polaka/Sowiety/Rosja to tam nadal byłyby stepy. A Putin czeka na pretekst i zaproszenie do zaprowadzenia porządku tak przez samych Ukraińców, Rosjan jak i zawiedzioną jewrounię.
 • @Ptasznik z Trotylu 20:55:11
  Niemcy już oświadczyły, że nie pomogą Kijowowi finansowo.
 • @Ptasznik z Trotylu 20:55:11
  Gdyby Rosjanie weszli na Ukrainę to widząc dotychczasowe "sukcesy" ukraińskiej armii armii, zobaczymy najszybszy "blitzkrieg" od czasu II wojny światowej.......
 • @Ptasznik z Trotylu 20:55:11
  Uchodźcy z Krymu skarżą się na fatalne warunki w ośrodku i chcą wracać
  Uchodźcy krymscy: Fetor, brud, za­pcha­ne umy­wal­ki, po­roz­rzu­ca­ne, zu­ży­te strzy­kaw­ki – takie wa­run­ki cze­ka­ły na uchodź­ców z Ukra­iny w ośrod­ku w Pod­ko­wie Le­śnej. To tam tra­fi­ła po prze­kro­cze­niu pol­skiej gra­ni­cy 32-oso­bo­wa grupa do­ro­słych i dzie­ci. – Tu jest nie­bez­piecz­nie – mówi radiu RDC jedna z ko­biet, która przy­je­cha­ła do Pol­ski.
  Do Podkowy Leśnej trafiły 32 osoby
  - Pierw­sze, co nas ude­rzy­ło to okrop­ny za­pach. Nie wiemy, co to było, ale chcie­li­śmy się po­ło­żyć i krzy­czeć, bo nie można było tego wy­trzy­mać – opo­wia­da­ła w roz­mo­wie z re­por­te­rem RDC ko­bie­ta, która wraz z ro­da­ka­mi ucie­kła z kraju. Na­zwi­ska zdra­dzić nie chcia­ła.

  - Kiedy wy­szli­śmy obej­rzeć teren wokół ośrod­ka, na placu zabaw zo­ba­czy­li­śmy sporo strzy­ka­wek. Nie wiemy, po czym były, ale zro­zu­mie­li­śmy, że nie jest to miej­sce dla na­szych dzie­ci. Po­my­śle­li­śmy, że le­piej wró­cić na Ukra­inę, niż zo­stać w Pol­sce, bo tu jest nie­bez­piecz­nie – do­da­ła

  Ewa Pie­cho­ta, rzecz­nik Urzę­du ds. Cu­dzo­ziem­ców od­po­wia­da, że spe­cy­ficz­ny za­pach po­cho­dził z kuch­ni. O le­żą­cych w oko­li­cy strzy­kaw­kach nie sły­sza­ła. Za­pew­nia, że pra­cow­ni­cy ośrod­ka w Pod­ko­wie Le­śnej zro­bi­li wszyst­ko, co mogli, by za­pew­nić godny pobyt Ukra­iń­com.

  - To jest ośro­dek dla uchodź­ców, a nie pię­cio­gwiazd­ko­wy hotel. On przy­po­mi­na bar­dziej in­ter­nat czy aka­de­mik. Nie ma tam luk­su­sów, ale wszyst­ko zo­sta­ło zor­ga­ni­zo­wa­ne naj­le­piej, jak mo­gli­śmy – prze­ko­ny­wa­ła w roz­mo­wie z RDC Ewa Pie­cho­ta.

  Lenur Ke­ry­mov, Tatar krym­ski, praw­nik z Hel­siń­skiej Fun­da­cji Praw Czło­wie­ka, ab­sol­went Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go i Uni­wer­sy­te­tu w Stam­bu­le jest nieco za­sko­czo­ny pre­ten­sja­mi ro­da­ków.

  - Mam wra­że­nie, że ci lu­dzie nie do końca ro­zu­mie­ją, na czym po­le­ga bycie uchodź­cą. Celem tej pro­ce­du­ry nie jest za­pew­nie­nie wy­so­kich stan­dar­dów życia, tylko za­pew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa oso­bi­ste­go – za­zna­czał praw­nik.

  Ukra­iń­cy na dowód tego, co mówią na­gra­li film, który po­ka­za­li re­por­te­ro­wi RDC. Nie godzą się jed­nak na pu­bli­ka­cję za­pi­su wideo. Do ośrod­ka w Pod­ko­wie Le­śnej nie wpusz­czo­no dzien­ni­ka­rzy radia RDC. Ma to być moż­li­we do­pie­ro za ty­dzień.

  Rzecz­nik Urzę­du ds. Cu­dzo­ziem­ców przy­po­mi­na, że ośrod­ki dla uchodź­ców są na bie­żą­co kon­tro­lo­wa­ne m.​in. przez Sa­ne­pid oraz – na proś­bę urzęd­ni­ków – or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we.

  - Za­pro­po­no­wa­li­śmy sami, żeby nas kon­tro­lo­wa­no. Żeby przy­jeż­dża­li raz na jakiś czas, spraw­dza­li, co jest w po­rząd­ku, a co nie jest – byśmy mogli wspól­nie ulep­szać wa­run­ki dla cu­dzo­ziem­ców na tyle, na ile jest to moż­li­we – wy­ja­śnia Ewa Pie­cho­ta.

  Po dniu spę­dzo­nym w pod­war­szaw­skiej Pod­ko­wie Le­śnej Ukra­iń­cy z Krymu tra­fi­li do ośrod­ka w Łu­ko­wie koło Sie­dlec. Na wa­run­ki, które tam pa­nu­ją, nie na­rze­ka­ją. Cała 32-oso­bo­wa grupa zło­ży­ła już wnio­ski o przy­zna­nie sta­tu­su uchodź­cy. Na roz­pa­trze­nie ta­kie­go wnio­sku po­cze­ka­ją od kilku mie­się­cy do nawet dwóch lat, bo tyle trwa­ją for­mal­no­ści. Do tego czasu będą prze­by­wać w Łu­ko­wie, gdzie obec­nie jest 192 ob­co­kra­jow­ców – w więk­szo­ści to Cze­cze­ni.
 • @Kula Lis 62 09:18:11
  To nie tak źle z tą Łukrainą.W Łunijnym kraju im się nie POdoba! Krótko – Tu pagórek tu dolina w dupie mamy UKrainę! Wracać do siebie i dupy nie zawracać!
 • @AdNovum
  Niemcy z jednej strony blokują sankcje Unii Europejskiej wobec Moskwy, a z drugiej wiodące koncerny niemieckie, ostentacyjnie wręcz współpracują z Rosją.

  W ostatnią środę media poinformowały o spotkaniu prezydenta Putina w jego rezydencji pod Moskwą z prezesem niemieckiego koncernu Siemens Joe Kaeserem. Było to pierwsze takie spotkanie prezydenta Rosji z wysokim przedstawicielem świata zachodniego po agresji Rosji na Ukrainę.

  Rozmowy jak pokazała to telewizja rosyjska, przebiegały w serdecznej atmosferze, wszak jak oświadczył prezes Siemensa jego firma jest obecna praktycznie w każdej gałęzi rosyjskiej gospodarki, a obecnie największym realizowanym kontraktem za 2,7 mld euro jest dostawa superszybkich pociągów, które będą kursowały na trasie Moskwa -Sankt Petersburg.

  Po wyjściu z rozmów, prezes Siemensa poinformował dziennikarzy, że jego wizyta w Moskwie odbywała się za wiedzą niemieckiego rządu, co więcej nie miał on nic przeciwko jej realizacji.

  Ale to przecież nie jedyny przykład, że Niemcy przedkładają miliardowe kontrakty z Rosją nad solidarność europejską. http://wpolityce.pl/polityka/188954-czy-sojusz-rosji-i-niemiec-znowu-zagrozi-polsce-co-mowia-nam-spotkania-prezydenta-putina-z-z-prezesem-niemieckiego-siemensa
 • @Kula Lis 62 09:27:52
  Czy Ty naprawdę nie możesz powstrzymać się przed wklejaniem tego samego komentu w kilku wątkach?
  pozdrawiam
 • @AdNovum 19:17:46
  To tobie płatny zdrajco pachołku rosji pali się grunt pod łapami.
  Jesteś plugawym jurgieltnikiem opłacanym przez ruską ambasadę !
  Piszesz dziesiątki perfidnych, przeżartych kłamstwami i manipulacjami postów zdradziecki pachołku łubianki.
  Nie myśl kanalio że będziesz bezkarny...


  JAK ROZPOZNAĆ AGENTA MOSKWY NA neon24.pl ?


  Jeśli znamy ich cel łatwo ich rozpoznamy. Ich wypowiedzi będą zmierzać do tego, aby niszczyć wspólny front przeciwko Moskwie. Pamiętajmy jednak, że agent nie wygląda i nie pisze jak agent. Będą to osoby pozornie walczące o wolność, historię, prawdę. Narodowcy, rzekoma prawica, rzekomo potomkowie zamordowanych przez UPA, bać może nawet rzekomi księża. Odróżnimy ich po tym JAKIE piszą komentarze.

  Nie będą to na pewno ludzie chwalący Rosję.
  Im nie zależy na uruchomieniu miłości do Moskwy.
  Im chodzi o rozbicie współpracy przeciwko.
  Wszelkie sianie nienawiści i podejrzliwości tutaj pracuje na ich korzyść.

  Charakterystyczne przykłady manipulacji:
  "Jarosław Kaczyński podaje rękę banderowcom"
  "Bohaterowie Majdanu to tacy sami oligarchowie"
  "Rewolucja na Ukrainie to dzieło masonerii i żydostwa"
  "USA dąży do zagarnięcia złóż gazu łupkowego"
  "Księża na Ukrainie to pedofile"
  i wiele innych.

  Te hasła pojawiają się w różnych odmianach. Agenci starają się je ubrać w takie słowa, aby były wiarygodne.
  Sami muszą wyglądać wiarygodnie. Każdy z nas ma kilku takich agentów w znajomych.
  Wykorzystują też pojedyncze newsy, często zmanipulowane, jako potwierdzenie swoich słów.

  Największym problemem Moskwy jest współpraca Polski z Ukrainą i wsparcie tego procesu przez inne kraje.
  Będą do zniszczenia tej współpracy wykorzystywać wszelkie możliwe metody, szczególnie takie, które wyglądają na troskę o Polskę i wiarę.

  Co robić gdy zauważysz takie działania któregoś z "blogerów" ?

  Pamiętaj, że wiele osób może być zmanipulowanych i powtarzać te bzdury. Nie wylewaj dziecka z kąpielą - ale jeśli widzisz, że nieznana Ci osobiście osoba pisze dziesiątki takich perfidnych postów to NIE DYSKUTUJ.

  Napisz do Opary, że jest to działanie agenta Moskwy i zażądaj zablokowania konta zdrajcy.

  Brak reakcji właściciela portalu będzie jednoznacznym dowodem na wspieranie przez niego agentury wrogiego, agresywnego państwa.

  Dlaczego "nie dyskutuj"? - bo dyskusja nic nie da. Nie przekonasz agenta, że robi źle.
  Za to każda Twoja wypowiedź to okazja do kolejnego wypowiadania dalszych bzdur.
 • @ AdNovum
  Ktoś Ci kupę zrobił na blogu i zapomniał posprzątać.
 • @SpiritoLibero 06:10:40
  Chyba hasbarczycy dostają już rozwolnienia ze strachu, a że zwieracze nie wytrzymują tego ciągłego stanu napięcia to robią wokół siebie dużo smrodu:)))))

  Pozdrawiam.
 • @fascinus 22:44:18
  Tak się niejaki fascinusie merytorycznie odniosłeś do treści informacji zawartej w post'cie?

  Swoim wpisem udowodniłeś nic innego jak tylko to, że podłej koniunktury musisz mieć intelekt i równie niskie morale, bo ten kto nie szanuje innych sam nie jest godny szacunku.

  Widzisz ciemny hasbarczyku, chcę ci wyjaśnić- wykazując swoją dobrą wolę, że tymi metodami obnażacie się bardziej niż ekshibicjonista, co budzić może u przyzwoitych ludzi przestrzegających uniwersalnych zasad moralnych, wyłącznie uczucie niesmaku na widok takiej mentalnej ropuchy będącej przy tym intelektualną kreaturą jak ty.

  Ave- Deus, et dimissis peccatis vestris.
 • //Chcieli do UE to mają czego chcieli// Oj mają...
  https://www.youtube.com/watch?v=O3CfH-nhY_U
 • @Ptasznik z Trotylu 00:18:02
  Ano!

  Dzięki za film i

  Pozdrawiam Serdecznie:)
 • @fascinus 22:44:18
  Ps. 2

  http://konserwatyzm.pl/artykul/11876/pietka-na-tropach-rosyjskiej-agentury

  Ave!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY

więcej